Výberové konanie

Vyhlásenie výberového konania

Zamestnanec je vybraný na mobilitu na základe výberového konania. Výberové konanie vyhlasuje Erasmus fakultný koordinátor na základe výzvy na predkladanie prihlášok do výberového konania, ktorej súčasťou sú aj kritériá výberového konania na príslušný akademický rok. Výzva na predkladanie prihlášok do výberového konania sa uverejňuje na úradnej výveske a webovej stránke SEVS.

Počas akademického roka sa môžu vypísať dva termíny na podávanie prihlášok na mobilitu, a to riadny a dodatočný termín. Dodatočný termín sa vypisuje vtedy, ak po ukončení riadneho termínu výberového konania nie sú obsadené všetky miesta.

Prihlásenie sa do výberového konania

Zamestnanec je zaradený do výberového konania, ak v stanovenom termíne predloží:

  1. Prihlášku na mobilitu za účelom výučby/školenia
  2. Program mobility – výučba/školenie (Program výučby/školenia nemusí byť v papierovej forme s originálnymi podpismi. Akceptovateľný je aj program výučby/školenia zaslaný prostredníctvom faxu alebo emailu ako kópia s naskenovanými, či elektronickými podpismi.)

Vzory vyššie uvedených dokumentov sú dostupné v sekcii "Výučba – Dokumenty na Stiahnutie" a v sekcii "Školenia – Dokumenty na stiahnutie".

Výberová komisia

Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia, ktorú vymenováva Erasmus inštitucionálny koordinátor. Výberovú komisiu spravidla tvorí Erasmus inštitucionálny koordinátor, Erasmus fakultný koordinátor, vedúci ústavov SEVS a prorektorka pre vzdelávanie.

Zverejnenie výsledkov

Výsledky výberového konania sa zverejňujú na úradnej výveske a webovej stránke International Office SEVS.