Pred mobilitou

1.  Výber a kontaktovanie zahraničnej vysokoškolskej inštitúcie

Zamestnanec si vyberie zahraničnú vysokoškolskú inštitúciu, na ktorej má záujem mobilitu za účelom výučby realizovať. Zoznam zahraničných vysokoškolských inštitúcií, s ktorými má SEVS uzatvorenú medzi-inštitucionálnu zmluvu v AR 2014/2015 je dostupný na webovej stránke: TU

Po tom, ako si zamestnanec vyberie zahraničnú vysokoškolskú inštitúciu, skontaktuje sa so zodpovednou osobou - Erasmus koordinátorom na príslušnej zahraničnej vysokoškolskej inštitúcii a dohodne sa na uskutočnení mobility a jej detailoch.

2. Vyplnenie a zaslanie Programu mobility - výučba (Staff Mobility forTeaching – Mobility Agreement)

Zamestnanec, ktorý je zahraničnou vysokoškolskou inštitúciou akceptovaný na mobilitu, si vyplní program mobility - výučba, ktorý predstavuje krátky program výučby zamestnanca počas mobility. Súčasťou programu sú celkové ciele mobility, pridaná hodnota mobility, obsah programu výučby a očakávané výsledky.

V prípade vysokoškolských inštitúcií v Českej republike je možné vyplniť program výučby v slovenskom jazyku. V prípade vysokoškolských inštitúcií v ostatných krajinách je potrebné vyplniť program výučby v anglickom jazyku. 

Vyplnený program výučby zašle zamestnanec na ním vybranú zahraničnú vysokoškolskú inštitúciu. Zamestnanec požiada o spätné zaslanie potvrdeného programu výučby. Program výučby nemusí byť v papierovej forme s originálnymi podpismi. Akceptovateľná je aj kópia s naskenovanými alebo s elektronickými podpismi.

Program výučby je platný, len ak je schválený a podpísaný všetkými tromi stranami, t.j. zamestnancom, SEVS a prijímajúcou vysokoškolskou inštitúciou.

3. Vyplnenie prihlášky na mobilitu

Zamestnanec si vyplní prihlášku na mobilitu za účelom výučby. V prihláške zamestnanec uvádza osobné údaje, informácie týkajúce sa prijímajúcej vysokoškolskej inštitúcie, ale aj predpokladané náklady na realizáciu mobility a údaje o predchádzajúcich mobilitách.

Prihlášku spolu s programom výučby doručí zamestnanec Erasmus fakultnému koordinátorovi na SEVS v termíne stanovenom v aktuálnej výzve na predkladanie prihlášok na mobilitu zamestnancov. 

4. Ubytovanie a doprava

Ubytovanie a dopravu si zamestnanec spravidla zabezpečuje sám.

Pri hľadaní a zabezpečovaní ubytovania, či  dopravy sa v prípade potreby môže zamestnanec obrátiť na Erasmus koordinátora príslušnej zahraničnej vysokoškolskej inštitúcie alebo Erasmus koordinátora na SEVS.

5. Poistenie

Pred vycestovaním na mobilitu si zamestnanec musí zabezpečiť na celú dobu trvania mobility dostatočné poistné krytie platné pre príslušnú krajinu.

Povinné poistenie:

  • poistenie liečebných nákladov v zahraničí (Európsky preukaz poistenca a/alebo komerčné poistenie)

Základné zdravotné poistenie poskytuje zdravotná poisťovňa prostredníctvom Európskeho preukazu poistenca. V mnohých prípadoch nie je toto poistenie dostačujúce, hlavne v prípade špeciálnych lekárskych zákrokov. Preto sa odporúča, aby ste mali uzavreté aj doplnkové poistenie liečebných nákladov v komerčnej poisťovni.

Odporúča sa, aby mal zamestnanec uzatvorené aj tieto druhy poistenia:

  • poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu,
  • poistenie pre prípad úrazu, úmrtia alebo invalidity
  • poistenie právnej ochrany.

Fotokópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia a poistnej zmluvy komerčného poistenia zamestnanec predkladá Erasmus koordinátorovi na SEVS.

6. Odovzdanie údajov o bankovom účte

V súvislosti s vyplatením finančnej podpory – grantu z fondov EÚ je nevyhnutné, aby zamestnanec poskytol Erasmus koordinátorovi na SEVS všetky potrebné údaje o bankovom účte, na ktorý mu má byť finančná podpora prevedená. Údaje o bankovom účte zamestnanec poskytnete prostredníctvom formulára „Údaje o bankovom účte zamestnanca“.

Upozornenie: Finančnú podporugrant nie je možné previesť na účet, ktorého majiteľom nie je zamestnanec!

7. Podpísanie Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory je zmluva, ktorá upravuje podmienky realizácie mobility a vyplatenia finančnej podpory - grantu.

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory sa podpisuje medzi SEVS a zamestnancom SEVS. V prípade, že zamestnanec nemôže prísť osobne, aby podpísal Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory, môže splnomocniť inú osobu, ktorá predloží originál notársky overeného splnomocnenia.

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory nadobúda právoplatnosť a účinnosť dňom jej podpisu poslednou z oboch zmluvných strán. Po nadobudnutí právoplatnosti zmluvy môže byť zamestnancovi vyplatená pridelená finančná podpora.

K podpísaniu Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku je zamestnanec vyzvaný až keď predloží:

  • schválený a podpísaný Program mobility - výučba
  • vyplnený a podpísaný formulár s údajmi o bankom účte
  • fotokópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia
  • fotokópiu zmluvy komerčného poistenia

8.  Vyplnenie cestovného príkazu

Po podpísaní Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory je zamestnanec povinný vyplniť cestovný príkaz, ktorý odovzdá na ekonomickom oddelení SEVS. V prípade potreby môže zamestnanec vypĺňanie cestovného príkazu konzultovať s pani Ing. Perdukovou na ekonomickom oddelení SEVS (tel.: 034 696 52 28/email: k.perdukova@sevs.sk)

Cestovný príkaz je zúčtovaný v zmysle platného Zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

9. Vyjadrenie zamestnávateľa

Na záver zamestnanec vyplní formulár „Súhlas zamestnávateľa s vyslaním zamestnanca na mobilitu“ a predloží ho na podpis zamestnávateľovi, t.j. pani riaditeľke SEVS.

Zamestnanec je oprávnený vycestovať na mobilitu až po odovzdaní všetkých požadovaných dokumentov, ktoré sú uvedené v bodoch vyššie. Všetky požadované dokumenty by mal zamestnanec odovzdať v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však 10 pracovných dní pred plánovaným vycestovaním.

V prípade, že sa zamestnanec mobility nemôže zúčastniť, alebo mobilitu predčasne preruší, či ukončí je povinný o tom bezodkladne informovať Erasmus fakultného koordinátora na SEVS v písomnej podobe (faxom, mailom alebo poštou).

Zamestnanec môže v prípade záujmu požiadať o predĺženie obdobia mobility v súlade s podmienkou, že celkové trvanie mobility neprekročí 2 mesiace a výučbová činnosť bude predstavovať minimálne 8 hodín za každý začatý týždeň.

Predĺženie obdobia mobility musí byť schválené všetkými tromi stranami (zamestnancom, prijímajúcou vysokoškolskou inštitúciou a SEVS) a musí byť podpísaný:

  1. Program školenia na obdobie predĺženej mobility
  2. Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory