Finančná podpora

Finančná podpora (ďalej len grant) je finančným príspevkom k výdavkom súvisiacich s mobilitou. Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

  1. Cestovné náklady - cestovné náklady zamestnanca z miesta odchodu na miesto konania mobility a späť
  2. Individuálna podpora - náklady priamo spojené s diétami zamestnanca počas mobility

Zamestnancovi sa pridelí grant ako príspevok na jeho cestovné náklady na mobilitu podľa tabuľky nižšie:

Vzdialenostné pásma

Čiastka

medzi 100 a 499 Km:

180 EUR na účastníka

medzi 500 a 1999 Km:

275 EUR na účastníka

medzi 2000 a 2999 Km:

360 EUR na účastníka

medzi 3000 a 3999 Km:

530 EUR na účastníka

medzi 4000 a 7999 Km:

820 EUR na účastníka

8000 Km alebo viac:

1100 EUR na účastníka

 
Na stanovenie platného vzdialenostného pásma sa používa on-line kalkulačka vzdialenosti, ktorá je prístupná na webovej stránke Európskej komisie: TU


Zamestnancovi sa pridelí grant ako príspevok na jeho diéty počas mobility podľa tabuľky nižšie:

Prijímajúca krajina

Čiastka na deň v EUR

Dánsko, Írsko, Holandsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

120

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Fínsko, Francúzsko,
Grécko, Maďarsko, Island, Taliansko, Lichtenštajnsko, Luxembursko,
Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Švajčiarsko, Turecko

105

FYROM- Macedónsko, Nemecko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko,
Slovensko, Španielsko

90

Chorvátsko, Estónsko, Litva, Slovinsko

75


Čiastka na deň sa vypočítava nasledujúcim spôsobom:
do 14. dňa aktivity: čiastka na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie,
medzi 15. a 60. dňom aktivity: 70% z čiastky na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie.

Konečná výška finančnej podpory na mobilitu je určená vynásobením počtu dní mobility sadzbou na individuálnu podporu platnú na deň pre prijímajúcu krajinu a pripočítaním príspevku na cestu. 

Ak zamestnanec splní všetky povinnosti a kritériá oprávnenosti Erasmus zamestnanca vysokoškolskej inštitúcie môže vycestovať na mobilitu aj s tzv. nulovým grantom.