Mobilita za účelom výučby

Mobilita zamestnancov za účelom výučby je určená pre pedagogických zamestnancov SEVS a zamestnancov z podnikov. Cieľom tejto činnosti je umožniť pedagogickým zamestnancom SEVS realizovať výučbu na partnerskej vysokoškolskej inštitúcii alebo zamestnancom z podnikov realizovať výučbu na SEVS. Výučba sa môže realizovať vo všetkých tematických oblastiach resp. akademických disciplínach.

Mobility za účelom výučby sa môže zúčastniť:

  • zamestnanec SEVS
  • zamestnanec akejkoľvek verejnej alebo súkromnej organizácie, ktorá pôsobí na trhu práce alebo v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže (v prípade mobility zamestnancov z podniku)

Základné podmienky realizácie mobility za účelom výučby:

  • prijímajúca vysokoškolská inštitúcia musí mať pridelenú ECHE
  • mobilita musí byť založená na medzi-inštitucionálnej zmluve. Toto pravidlo neplatí v prípade mobility medzi SEVS a podnikom.
  • mobilita sa musí uskutočniť na základe vopred dohodnutého programu výučby
  • mobility zamestnanca z podniku sa musí uskutočniť na základe pozvania SEVS

Dĺžka mobility

Mobilita za účelom výučby môže trvať minimálne 2 dni a maximálne 2 mesiace (bez dní cesty).

Zamestnanec musí na prijímajúcej vysokoškolskej inštitúcii odučiť minimálne 8 hodín za týždeň alebo akékoľvek kratšie trvanie mobility (1 týždeň = 7 dní).

Príklad 1:  Zamestnanec plánuje vycestovať na zahraničnú mobilitu na 4 dni. Zamestnanec musí na prijímajúcej vysokoškolskej inštitúcii odučiť minimálne 8 hodín.

Príklad 2: Zamestnanec plánuje vycestovať na mobilitu na 10 dní. Zamestnanec musí na prijímajúcej vysokoškolskej inštitúcii odučiť minimálne 16 hodín.