Pred mobilitou

1. Výber zahraničnej vysokoškolskej inštitúcie/organizácie

Zamestnanec si vyberie zahraničnú vysokoškolskú inštitúciu/organizáciu, na ktorej má záujem mobilitu za účelom školenia realizovať.

Po tom, ako si zamestnanec vyberie zahraničnú vysokoškolskú inštitúciu/organizáciu, skontaktuje sa so zodpovednou osobou na príslušnej zahraničnej vysokoškolskej inštitúcii/organizácii a dohodne sa na uskutočnení mobility a jej detailoch.

2. Vyplnenie a zaslanie Programu mobility - školenie (Staff Mobility forTraining – Mobility Agreement)

Zamestnanec, ktorý je zahraničnou vysokoškolskou inštitúciou/organizáciou akceptovaný na mobilitu, si vyplní program mobility - školenie, ktorý predstavuje krátky program školenia zamestnanca počas mobility. Súčasťou programu je formulovanie aktivít realizovaných počas mobility, cieľa mobility a predpokladaných výsledkov vo vzťahu k absolvovanému školeniu.

V prípade inštitúcií/organizácií v Českej republike je možné vyplniť program školenia v slovenskom jazyku. V prípade inštitúcií/organizácií v ostatných krajinách je potrebné vyplniť program školenia v anglickom jazyku. 

Vyplnený program školenia zašle zamestnanec na ním vybranú zahraničnú vysokoškolskú inštitúciu/organizáciu. Zamestnanec požiada o spätné zaslanie potvrdeného programu školenia. Program školenia nemusí byť v papierovej forme s originálnymi podpismi. Akceptovateľná je aj kópia s naskenovanými alebo s elektronickými podpismi.

Program školenia musí byť schválený a podpísaný všetkými tromi stranami, t.j. zamestnancom, SEVS a prijímajúcou vysokoškolskou inštitúciou/organizáciou.

3. Vyplnenie prihlášky na mobilitu

Zamestnanec si vyplní prihlášku na mobilitu za účelom školenia. V prihláške zamestnanec uvádza osobné údaje, informácie týkajúce sa prijímajúcej inštitúcie/organizácie, ale aj predpokladané náklady na realizáciu mobility a údaje o predchádzajúcich mobilitách.

Prihlášku spolu s programom školenia, ktorý je potvrdený prijímajúcou inštitúciou/organizáciou, doručí Erasmus koordinátorovi na SEVS. 

4. Ubytovanie a doprava

Ubytovanie a dopravu si zamestnanec zabezpečuje sám.

Pri hľadaní a zabezpečovaní ubytovania, či  dopravy sa v prípade potreby môže zamestnanec obrátiť na kontaktnú osobu príslušnej prijímajúcej inštitúcie/organizácie alebo Erasmus koordinátora na SEVS.

5. Odovzdanie údajov o bankovom účte

V súvislosti s vyplatením finančnej podpory – grantu z fondov EÚ je nevyhnutné, aby zamestnanec poskytol Erasmus koordinátorovi na SEVS všetky potrebné údaje o bankovom účte, na ktorý mu má byť finančná podpora prevedená. Údaje o bankovom účte zamestnanec poskytnete prostredníctvom formulára „Údaje o bankovom účte zamestnanca“.

Upozornenie: Finančnú podporugrant nie je možné previesť na účet, ktorého majiteľom nie je zamestnanec!

6. Poistenie

Pred vycestovaním na mobilitu si zamestnanec musí zabezpečiť na celú dobu pobytu dostatočné poistné krytie platné pre príslušnú krajinu.

Povinné poistenie:

  • poistenie liečebných nákladov v zahraničí (Európsky preukaz poistenca a/alebo komerčné poistenie)

Základné zdravotné poistenie poskytuje zdravotná poisťovňa prostredníctvom Európskeho preukazu poistenca. V mnohých prípadoch nie je toto poistenie dostačujúce, hlavne v prípade špeciálnych lekárskych zákrokov. Preto sa odporúča, aby ste mali uzavreté aj doplnkové poistenie liečebných nákladov v komerčnej poisťovni.

Odporúča sa, aby mal zamestnanec uzatvorené aj tieto druhy poistenia:

  • poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu,
  • poistenie pre prípad úrazu, úmrtia alebo invalidity
  • poistenie právnej ochrany.

Fotokópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia a poistnej zmluvy komerčného poistenia zamestnanec predkladá Erasmus koordinátorovi na SEVS.

7. Podpísanie Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory je zmluva, ktorá upravuje podmienky realizácie mobility a vyplatenia finančnej podpory - grantu. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory sa podpisuje medzi SEVS a zamestnancom SEVS a nadobúda právoplatnosť a účinnosť dňom jej podpisu poslednou z oboch zmluvných strán.

V prípade, že zamestnanec nemôže prísť osobne, aby ste podpísal Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory, môže splnomocniť inú osobu, ktorá predloží originál notársky overeného splnomocnenia.

Po podpísaní zmluvy zamestnancom aj SEVS môže byť zamestnancovi vyplatená finančná podpora.

K podpísaniu Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku je zamestnanec vyzvaný až keď predloží:

  • schválený a podpísaný Program školenia
  • vyplnený a podpísaný formulár s údajmi o bankom účte
  • fotokópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia
  • fotokópiu zmluvy komerčného poistenia

8. Vyplnenie cestovného príkazu

Po podpísaní Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory je zamestnanec povinný vyplniť cestovný príkaz, ktorý odovzdá na ekonomickom oddelení SEVS. V prípade potreby môže zamestnanec vypĺňanie cestovného príkazu konzultovať s pani Ing. Perdukovou na ekonomickom oddelení SEVS.

Cestovný príkaz je zúčtovaný v zmysle platného Zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

9. Vyjadrenie zamestnávateľa

Na záver zamestnanec vyplní formulár „súhlas zamestnávateľa s vyslaním zamestnanca na mobilitu“ a predloží ho na podpis zamestnávateľovi, t.j. pani riaditeľke SEVS.

Zamestnanec je oprávnený vycestovať na mobilitu až po odovzdaní všetkých požadovaných dokumentov. Všetky požadované dokumenty by mal zamestnanec odovzdať v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr 10 dní pred plánovaným vycestovaním.

V prípade, že sa zamestnanec mobility nemôže zúčastniť, alebo mobilitu predčasne preruší, či ukončí je povinný o tom bezodkladne informovať Erasmus fakultného koordinátora na SEVS v písomnej podobe (faxom, mailom alebo poštou).

Zamestnanec môže v prípade záujmu požiadať o predĺženie obdobia mobility v súlade s podmienkou, že obdobie mobility neprekročí 2 mesiace.

Predĺženie  obdobia mobility musí byť schválené všetkými tromi stranami (zamestnancom, prijímajúcou inštitúciou/organizáciou a SEVS) a musí byť podpísaný:

  1. Program školenia na obdobie predĺženej mobility
  2. Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory