Mobilita za účelom školenia

Mobilita zamestnancov za účelom školenia je určená pre všetkých zamestnancov SEVS (pedagogických aj nepedagogických zamestnancov). Cieľom tejto činnosti je podpora profesionálneho rozvoja pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Mobility za účelom školenia sa môže zúčastniť:

 • zamestnanec SEVS

Oprávnené prijímajúce organizácie:

 • vysokoškolské inštitúcie, ktoré sú držiteľkou ECHE alebo
 • akékoľvek verejné alebo súkromné organizácie pôsobiace na trhu práce alebo v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy alebo mládeže. Takýmito organizáciami sú napr.:

  - verejné alebo súkromné malé, stredné či veľké podniky
  - verejné inštitúcie na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni
  - výskumné centrá
  - nadácie
  - školy, inštitúcie, vzdelávacie centrá (na každom stupni štúdia, od predškolského až po stredoškolský stupeň, vrátane odbornej prípravy a vzdelávania dospelých)
  - nezisková organizácia, asociácia, nevládna organizácia
  - veľvyslanectvá

Každá účastnícka organizácia musí byť zriadená v krajine zapojenej do programu.

Povolené aktivity:

Školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, krátke dočasné preloženie do partnerskej inštitúcie a pod.

Účasť na konferenciách nie je povolená!

Dĺžka mobility

Mobilita za účelom školenia môže trvať minimálne 2 dni a maximálne 2 mesiace (bez dní cesty).