ERASMUS+

Program Erasmus+ ponúka možnosť pre vysokoškolských pedagogických aj nepedagogických zamestnancov SEVS a zamestnancov z podniku vycestovať na zahraničnú mobilitu. Zahraničná mobilita môže byť realizovaná za účelom výučby alebo za účelom školenia. 

Mobilita za účelom výučby:

  • je určená pre vysokoškolských pedagogických zamestnancov SEVS a zamestnancov z podnikov
  • umožňuje pedagogickým zamestnancom SEVS vyučovať na partnerskej vysokoškolskej inštitúcii a zamestnancom z podnikov vyučovať na SEVS vo všetkých tematických oblastiach resp. akademických disciplínach
  • môže trvať minimálne 2 dni a maximálne 2 mesiace (bez dní cesty), pričom výučbová činnosť musí tvoriť minimálne 8 hodín výučby za týždeň alebo akékoľvek kratšie trvanie mobility
  • sa realizuje na základe vopred dohodnutého programu výučby

Mobilita za účelom školenia:

  • je určená pre všetkých zamestnancov SEVS (pedagogických aj nepedagogických zamestnancov)
  • podporuje profesionálny rozvoj pedagogických a nepedagogických zamestnancov SEVS vo forme podujatí odbornej prípravy (okrem konferencií) a jobshadowing (získavanie pracovných skúseností pozorovaním zodpovedného zamestnanca) na partnerskej vysokoškolskej inštitúcii alebo inej relevantnej organizácii v zahraničí
  • môže trvať minimálne 2 dni a maximálne 2 mesiace (bez dní cesty)
  • sa realizuje na základe vopred dohodnutého programu školenia