Grant

Finančné pravidlá – pridelenie grantu

Grant je finančným príspevkom k výdavkom na stáž v zahraničí. Je určený na pokrytie časti nákladov spojených s pobytom študenta v zahraničí, a preto je nutné, aby študent rátal so svojou finančnou spoluúčasťou.

Grant môže pokrývať náklady na cestu, ubytovanie, stravu, poistenie, jazykovú prípravu apod.

Granty sú dané ako fixné sumy v rámci rozsahu stanoveného v Príručke Erasmus+ schválené Radou pre program Erasmus a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Sumy sú rovnaké pre všetkých študentov podľa cieľových krajín a sú jednotné pre všetky slovenské školy.

Granty pre slovenských študentov v programe Erasmus + platné na AR 2014/2015:

Skupina Cieľové krajiny Granta pre slovenských
účastníkov (€/mesiac)
Skupina 1
Krajiny programu
s vysokými životnými nákladmi
 Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko,
Taliansko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko,
Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo
 550
Skupina 2
Krajiny programu
so strednými životnými nákladmi
 Belgicko, Chorvátsko, Česká republika,
Cyprus, Nemecko, Grécko, Island,
Luxembursko, Holandsko, Portugalsko,
Slovinsko, Španielsko, Turecko
 500
Skupina 3
Krajiny programu
s nízkymi životnými nákladmi
 Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko,
Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko,
FYROM-Macedónsko
 450


Študent so špeciálnymi potrebami (zdravotne ťažko postihnutý), ktorý bol vybraný na stáž v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2014/2015, si môže podať žiadosť o špeciálny grant – grant nad rámec fixných grantov uvedených v tabuľke vyššie.

Žiadosť o špeciálny grant podáva študent na predpísanom formulári – prihláške na základe Výzvy 2014 na predkladanie žiadostí o špeciálny ERASMUS+ grant. Vyplnenú prihlášku predkladá študent Erasmus koordinátorovi na SEVS najneskôr do 27. júna 2014.

Celková výška grantu závisí od cieľovej krajiny a dĺžky pobytu (počtu mesiacov). Pri neúplnom mesiaci sa grant vypočíta podľa zodpovedajúceho počtu dní v mesiaci (1 mesiac = 30 dní).

Podmienky vyplatenia grantu študentovi sú uvedené v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, ktorá sa uzatvára medzi SEVS (zastúpenou Inštitucionálnym koordinátorom) a študentom.