Výberový proces

VÝBEROVÝ PROCES

Vyhlásenie výberového konania
Výberové konanie vyhlasuje Erasmus koordinátor najneskôr dva týždne pred konaním výberového konania spolu s kritériami pre výber študentov na príslušný akademický rok. Výzva na predkladanie prihlášok do výberového konania sa uverejňuje na úradnej výveske a webovej stránke International Office SEVS .

Prihlásenie sa do výberového konania
Do výberového konania sa môže prihlásiť študent zapísaný na štúdium prvého až tretieho stupňa štúdia v študijnom programe, ktorý je poskytovaný SEVS.
Študent sa do výberového konania prihlasuje podaním prihlášky a jej povinných príloh. Vzor prihlášky je zverejnený spolu s výzvou na predkladanie prihlášok na príslušný akademický rok. Prihlášku spolu s povinnými prílohami študent odovzdá osobe uvedenej vo výzve na predkladanie prihlášok pre príslušný akademický rok.

Výberová komisia
Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia, ktorú vymenováva Erasmus inštitucionálny koordinátor.

Priebeh výberového konania
Výberové konanie sa uskutočňuje ústnou formou (rozhovor) a písomnou formou (test) počas jedného dňa. Účelom je zistiť jazykové dispozície študenta. Ústny rozhovoru je zároveň zameraný na zistenie motivácie študenta pre účasť na programe, ako aj  odborných a osobnostných predpokladov študenta pre štúdium v zahraničí.

Zverejnenie výsledkov
Z každého výberového konania sa vypracováva písomný zápis – zápisnica. Zápisnica obsahuje miesto a čas výberového konania, zloženie komisie, počet študentov, ktorí sa zúčastnili výberového konania a poradie uchádzačov. Výsledky výberového konania sa zverejňujú na úradnej výveske a webovej stránke International Office SEVS.

Výzva na predkladanie prihlášok do výberového konania na Erasmus+ mobility študentov na AR 2016/2017

Prihláška na stáž

ZÁPISNICA Z VÝBEROVÉHO KONANIA 2016