Pred pobytom

Nominácia študentov

Po ukončení výberu študentov Erasmus koordinátor na SEVS rozosiela nominácie študentov (úspešných kandidátov výberového konania) na zvolené zahraničné vysokoškolské inštitúcie.

Na základe zaslanej nominácie Erasmus koordinátor zahraničnej vysokoškolskej inštitúcie emailom kontaktuje daného študenta. Študentovi sú prostredníctvom emailu zaslané podrobné informácie a podmienky potrebné k akceptácii. Ak študent v priebehu mesiaca od ukončenia výberového konania neobdrží takýto informačný email, študent je povinný sám kontaktovať Erasmus koordinátora na zahraničnej vysokoškolskej inštitúcii.

Študent je povinný dodržiavať pokyny a inštrukcie, ako aj termíny stanovené zahraničnou vysokoškolskou inštitúciou.

Akceptácia študenta zahraničnou vysokoškolskou inštitúciou

Splnenie podmienok a doručenie požadovaných dokumentov v stanovenom termíne je podmienkou, aby študent mohol byť zahraničnou vysokoškolskou inštitúciou akceptovaný ako Erasmus študent. Zahraničná vysokoškolská inštitúcia vystaví študentovi Akceptačný list, ktorý zasiela buď priamo študentovi alebo Erasmus koordinátorovi na SEVS.

Zabezpečenie ubytovania a cestovných lístkov/leteniek

Študent si ubytovanie zabezpečuje sám. Zahraničné vysokoškolské inštitúcie väčšinou mávajú informácie o možnostiach ubytovania zverejnené na svojich webových stránkach  alebo takéto informácie posielajú na e-mailovú adresu študenta.

Cestovné lístky/letenky si študent taktiež zabezpečuje sám.

Podpísanie a odovzdanie potrebných dokumentov pred vycestovaním na  študijný pobyt

  • Zmluva o štúdiu (Learning Agreement for Studies)

Zmluva o štúdiu (Learning agreement for studies) pozostáva z troch častí (Pred mobilitou, Počas mobility a Po mobilite). Pred vycestovaním na mobilitu je potrebné, aby mal študent vyplnenú a schválenú časť Pred mobilitou (strany 1,2,3,4).

Časť Pred mobilitou obsahuje údaje o študentovi, vysielajúcej a prijímajúcej inštitúcii. Ďalej sa v tejto časti uvádzajú predmety, ktoré študent plánuje študovať na zahraničnej vysokoškolskej inštitúcii podľa platného študijného programu zahraničnej vysokoškolskej inštitúcie na daný akademický rok. Študent si musí vybrať predmety s celkovou kreditovou dotáciou 30 ECTS kreditov za semester alebo 15 ECTS kreditov v prípade trimestra.

Zmluva o štúdiu vstupuje do platnosti až po jej podpísaní  všetkými zmluvnými stranami, t.j. študentom, SEVS a prijímajúcou vysokoškolskou inštitúciou.

  • Poistenie študenta

Pred odchodom na študijný pobyt si študent musí zabezpečiť na celú dobu pobytu dostatočné poistné krytie platné pre príslušnú krajinu. Kópiu poistnej zmluvy odovzdá Erasmus koordinátorovi na SEVS.

Študent musí mať zabezpečené:

  • poistenie liečebných nákladov v zahraničí (Európsky preukaz poistenca a/alebo komerčné poistenie)

Základné zdravotné poistenie poskytuje zdravotná poisťovňa prostredníctvom Európskeho preukazu poistenca. V mnohých prípadoch nie je toto poistenie dostačujúce, hlavne v prípade  špeciálnych lekárskych zákrokov. Preto sa odporúča, aby mal študent uzavreté aj doplnkové poistenie liečebných nákladov v komerčnej poisťovni.

Odporúča sa, aby študent uzatvoril aj tieto druhy poistenia:

  • poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu,
  • poistenie pre prípad úrazu, úmrtia alebo invalidity
  • poistenie právnej ochrany.

  • Údaje o bankovom účte

Študent vyplní tlačivo Údaje o bankovom účte študenta. Študent v ňom uvádza potrebné informácie o vlastnom bankovom účte, na ktorý mu bude pridelený grant prevedený. 

  • Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - grantu

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku je zmluva, ktorá upravuje podmienky realizácie študijného pobytu a vyplatenia grantu. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku sa podpisuje medzi SEVS a študentom. Zmluva sa podpisuje najskôr 1 mesiac pred vycestovaním študenta na študijný pobyt.

V prípade, že študent nemôže prísť podpísať zmluvu o poskytnutí finančného príspevku osobne, môže splnomocniť inú osobu, ktorá predloží originál notársky overeného splnomocnenia. Originál splnomocnenia sa zakladá do zložky študenta.

Prílohou k zmluve o poskytnutí finančného príspevku je Erasmus charta študenta, ktorá upravuje práva a povinnosti Erasmus študenta.

UPOZORNENIE!!!

Študent je oprávnený vycestovať na Erasmus študijný pobyt len v prípade, že:

  • odovzdá všetky vyššie uvedené dokumenty a
  • je riadne  zapísaný do ročníka, v ktorom vycestuje na Erasmus študijný pobyt.