Počas pobytu

Počas študijného pobytu

Študent je povinný nastúpiť na študijný pobyt v riadnom termíne určenom prijímajúcou vysokoškolskou inštitúciou. Počas pobytu je študent povinný dodržiavať pravidlá platné na prijímajúcej vysokoškolskej inštitúcii a riadiť sa pokynmi Erasmus koordinátora, či iných nadriadených. V prípade akýchkoľvek problémov by mal študent kontaktovaťErasmus koordinátora na SEVS. 

Po príchode na prijímajúcu vysokoškolskú inštitúciu by mal študent pamätaťaj na nasledovné:

  • Zmeny oproti pôvodne schválenej Zmluve o štúdiu

Počas študijného pobytu je študent povinný absolvovať predmety, ktoré má uvedené v Zmluve o štúdiu. Akékoľvek zmeny oproti pôvodne schválenej Zmluve o štúdiu (strana 2 a 3 zmluvy o štúdiu), ktoré nastanú po nástupe na študijný pobyt, musia byťpísomne zaznamenané a schválené všetkými tromi stranami (študentom, prijímajúcou vysokoškolskou inštitúciou a SEVS) do 4 až 7 týždňov od začiatku príslušného semestra. Tieto zmeny musia byť písomne zaznamenané v Zmluve o štúdiu, a to konkrétne v časti Počas mobility (strana 4 zmluvy o štúdiu).

Ktorákoľvek z troch strán môže požiadať o zmeny v Zmluve o štúdiu v období prvých 2 až 5 týždňov od začiatku výučby príslušného semestra na prijímajúcej vysokoškolskej inštitúcii. Požadované zmeny musia byť schválené všetkými tromi stranami najneskôr do 2 týždňov od požiadania o zmeny. Zmeny v Zmluve o štúdiu by mali byť len výnimočné!!!

V prípade, že študent nedodrží podmienky Zmluvy o štúdiu, môžu mu byť udelené finančné sankcie !!!

  • Predĺženie obdobia študijného pobytu

Predĺženie obdobia študijného pobytu je možné len na základe písomnej žiadosti študenta o predĺženie študijného pobytu. Žiadosť o predĺženie študijného pobytu musí byť predložená najneskôr jeden mesiac pred ukončením pôvodne plánovaného obdobia študijného pobytu.

Študijný pobyt je možné predĺžiť najviac o jeden semester. Študijný pobyt je možné predĺžiť len zo zimného semestra na letný semester. Študijný pobyt nie je možné predĺžiť z letného semestra na zimný semester. Predĺženie študijného pobytu musí byť schválené všetkými tromi stranami, t.j. študentom, SEVS a prijímajúcou vysokoškolskou inštitúciou.

Schválenie predĺženia študijného pobytu neznamená, že študentovi automaticky vzniká nárok na pridelenie finančnej podpory na predĺžené obdobie študijného pobytu. SEVS rozhodne, či študentovi na predĺžené obdobie študijného pobytu pridelí finančné prostriedky, alebo mu schváli predĺženie študijného pobytu bez nároku na finančnú podporu.

V prípade, že študentovi bude predĺženie študijného pobytu schválené, musia byť podpísané nasledujúce dokumenty:

  • Dodatok k zmluve o poskytnutí finančnej podpory
  • Zmluva o štúdiu, konkrétne II. časť „Počas mobility - Zmeny pôvodnej zmluvy o štúdiu“, v ktorej budú uvedené pridané predmety na obdobie predĺženého obdobia študijného pobytu

V prípade schválenia predĺženia študijného pobytu je taktiež potrebné doložiť aj kópiu zmluvy o poistení na predĺžené obdobie študijného pobytu.

Predĺženie študijného pobytu musí nasledovať okamžite po riadnom období mobility. Študijný pobyt sa nesmie prerušiť (sviatky a univerzitné prázdniny sa nepovažujú za prerušenie). Povolené prerušenie mobility musí byť opodstatnené zo strany SEVS.

  • Prerušenie /Predčasné ukončenie študijného pobytu

V prípade, že študent musí študijný pobyt prerušiť/predčasne ukončiť, je povinný o tom bezodkladne informovať Erasmus koordinátora na SEVS v písomnej podobe (faxom, emailom alebo poštou). Dôvody prerušenia/predčasného ukončenia je potrebné zdokladovať (napr. v prípade zdravotných dôvodov je potrebné predložiť potvrdenie od lekára, lekársku správu a pod.).

Ak sú dôvody predčasného ukončenia zdokladované a uznané Erasmus inštitucionálnym koordinátorom, študent musí vrátiť alikvotnú časť poskytnutej finančnej podpory. Pokiaľ študent dôvody predčasného ukončenia študijného pobytu nezdokumentuje alebo mu dôvody nebudú uznané Erasmus inštitucionálnym koordinátorom, študent musí vrátiť poskytnutú finančnú podporu v plnej výške.