Štúdium

Kto môže študijný pobyt absolvovať

Študijného pobytu sa môže zúčastniť študent, ktorý:

 • je riadne zapísaným študentom uceleného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia na SEVS v danom akademickom roku a
 • je občanom Slovenskej republiky, krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe Erasmus+

Krajiny, v ktorých môže študent študijný pobyt realizovať

Študijný pobyt sa môže uskutočniť len v krajinách programu. Krajinami programu sú:

 • členské štáty EÚ: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británie
 • nečlenské štáty EÚ – krajiny EZVO: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
 • kandidátske krajiny: Turecko, Macedónsko

Študent SEVS môže absolvovať študijný pobyt len v krajine inej ako  Slovenská republika a inej ako krajina, v ktorej ma trvalý pobyt. 

Oprávnené hostiteľské organizácie, na ktorých môže študent študijný pobyt realizovať

Študijný pobyt môže študent absolvovať len na oprávnenej organizácii. Oprávnenou organizáciou je zahraničná vysokoškolská inštitúcia, ktorá je:

 • držiteľkou Erasmus charty pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE) a
 • so SEVS má uzatvorenú medziinštitucionálnu zmluvu.

Zoznam zahraničných vysokoškolských inštitúcií, s ktorými má SEVS podpísané medziinštitucionálne zmluvy na AR 2014/2015 - 2020/2021 nájdete TU.

Základné pravidlá týkajúce sa študijného pobytu v zahraničí

 • študent môže vycestovať na študijný pobyt až v 2. ročníku bakalárskeho štúdia
 • študent musí byť riadne zapísaný na štúdium na SEVS aj na celé obdobie, v ktorom absolvuje študijný pobyt v zahraničí
 • prerušenie štúdia z dôvodu študijného pobytu alebo počas študijného pobytu nie je možné
 • študijný pobyt musí byť súčasťou akreditovaného programu SEVS
 • obsah a rozsah študijného pobytu v zahraničí musí byť dohodnutý ešte pred nástupom študenta na študijný pobyt
 • zahraničný študijný pobyt je v plnej miere uznaný ako súčasť štúdia študenta na SEVS a je zaznamenaný v Dodatku k Diplomu (Diploma Supplement)