Pred stážou

Výber prijímajúcej inštitúcie

Pri mobilite za účelom stáže sa od študenta vyžaduje iniciatíva pri vyhľadávaní inštitúcie, na ktorej chce stáž absolvovať. Študent si vytipuje a osloví potenciálnu zahraničnú prijímajúcu inštitúciu.

Študent by mal uprednostňovať inštitúcie a pracovné pozície, ktoré majú čo najbližšie k študovanému odboru a zvolenej profesii. Zoznam možných organizácií/podnikov, na ktorých je stáž možné absolvovať nájdete TU. Zoznam je len odporúčaný, nie je záväzný.

Podpísanie a odovzdanie potrebných dokumentov pred vycestovaním na  stáž

  • Zmluva o stáži (Learning Agreement for Traineeships)

Zmluva o stáži je dokumentom, ktorý obsahuje:

- základné údaje o študentovi, vysielajúcej inštitúcii a prijímajúcej organizácii/podniku
- pracovný program, ktorý sa má zrealizovať;
- vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré má účastník počas stáže nadobudnúť; podmienky „mentoringu“ účastníka;
- špecifikácia úrovne jazykových znalostí,
- súlad stáže s odbornosťou/študijným zameraním študenta;
- certifikáciu/zabezpečenie uznania nadobudnutých zručností a kompetencií a iné.

  • Poistenie študenta

Pred odchodom na stáž si študent musí zabezpečiť na celú dobu pobytu dostatočné poistné krytie platné pre príslušnú krajinu. Kópiu poistnej zmluvy odovzdá Erasmus koordinátorovi na SEVS. Študent musí mať zabezpečené:
- poistenie liečebných nákladov v zahraničí (Európsky preukaz poistenca a/alebo komerčné poistenie).
- poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu,
- poistenie pre prípad úrazu, úmrtia alebo invalidity.

Spôsob poistenia závisí od právnych a administratívnych opatrení vysielajúcej a prijímajúcej krajiny.

Zdravotné poistenie

Základné zdravotné poistenie poskytuje zdravotná poisťovňa vysielajúcej krajiny prostredníctvom Európskeho preukazu poistenca. V mnohých prípadoch nie je toto poistenie dostačujúce, hlavne v prípade  špeciálnych lekárskych zákrokov. Preto sa odporúča, aby mal študent uzavreté aj doplnkové poistenie liečebných nákladov v komerčnej poisťovni.

Poistenie zodpovednosti za škodu (pokrývajúce škody spôsobené študentom v podniku)

Toto poistenie pokrýva škody spôsobené študentom počas jeho pobytu v zahraničí. Pracovný plán stáže uvádza, či je toto poistenie zabezpečené prijímajúcou inštitúciou, alebo nie. Ak toto poistenie nie je povinné zo zákona v prijímajúcej krajine, nemalo by sa krytie tohto poistenia od prijímajúcej inštitúcie vyžadovať.

Úrazové poistenie (pokrývajúce aspoň pracovné úrazy)

V niektorých krajinách sú zamestnanci a stážisti poistení zamestnávateľom zo zákona. Táto skutočnosť by mala byť uvedená aj v Pracovnom pláne stáže.

  • Údaje o bankovom účte

Študent vyplní tlačivo Údaje o bankovom účte študenta. Študent v ňom uvádza potrebné informácie o vlastnom bankovom účte, na ktorý mu bude pridelený grant prevedený.  Grant nie je možné previesť na účet, ktorého majiteľom nie je študent, ktorému je grant pridelený.

  • Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - grantu

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku je zmluva, ktorá upravuje podmienky realizácie stáže a vyplatenia grantu. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku sa podpisuje medzi SEVS a študentom. Zmluva sa podpisuje najskôr 1 mesiac pred vycestovaním študenta na stáž.

V prípade, že študent nemôže prísť podpísať zmluvu o poskytnutí finančného príspevku osobne, môže splnomocniť inú osobu, ktorá predloží originál notársky overeného splnomocnenia. Originál splnomocnenia sa zakladá do zložky študenta.

Študentovi môže byť zo strany prijímajúcej organizácie poskytovaná taktiež mzda, nárok na grant tým študentovi však nezaniká.

Prílohou k zmluve o poskytnutí finančného príspevku je Erasmus charta študenta, v ktorej sú uvedené práva a povinnosti Erasmus študenta.

UPOZORNENIE!!!

Študent je oprávnený vycestovať na stáž len v prípade, že:
- odovzdá všetky vyššie uvedené dokumenty a
- je riadne  zapísaný do ročníka, v ktorom vycestuje na Erasmus stáž
(Povinnosť zápisu do ďalšieho ročníka sa netýka študentov končiacich ročníkov, ktorí sa uchádzajú o absolventskú stáž a nebudú pokračovať v štúdiu na SEVS).