Stáž

Zahraničná stáž je prakticky orientovaný pobyt, ktorý študent strávi v podniku alebo organizácii v jednej z krajín zapojenej do programu Erasmus+.

Cieľom stáže je pomôcť študentom prispôsobiť sa požiadavkám trhu práce Európskeho spoločenstva, získať odborné a praktické zručnosti a lepšie pochopiť hospodárske a sociálne podmienky hostiteľskej krajiny v kontexte získavania pracovných skúseností.

Kto môže stáž absolvovať

Stáže sa môže zúčastniť študent, ktorý:

 • je riadne zapísaným študentom uceleného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia na SEVS v danom akademickom roku a
 • je občanom Slovenskej republiky, krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe Erasmus+;
 • je čerstvým absolventom na SEVS

Podmienky pre účasť absolventov na stáži

 • študent (budúci absolvent) sa musí prihlásiť do výberového konania v poslednom roku štúdia
 • študent (absolvent) musí stáž absolvovať maximálne do 1 roku po skončení štúdia (stáž sa musí začať aj skončiť do 1 roku po ukončení štúdia)
 • dĺžka stáže je závislá od dĺžky mobilít v poslednom stupni štúdia

Poznámka: Na stáž môžu vycestovať aj bakalári – absolventi pred zápisom na magisterský stupeň štúdia.

Krajiny, v ktorých sa stáže môžu realizovať

Stáže sa môže uskutočňovať len v krajinách programu. Krajinami programu sú:

 • členské štáty EÚ: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británie
 • nečlenské štáty EÚ – krajiny EZVO: Island, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Nórsko
 • kandidátske krajiny: Turecko, Macedónsko

!!! V akademickom roku 2014/2015 nie je možné absolvovať stáž vo Švajčiarsku!!!

Študent SEVS môže absolvovať stáž len v krajine inej ako  Slovenská republika a inej ako krajina, v ktorej ma trvalý pobyt.

Hostiteľské organizácie, na ktorých môže študent stáž absolvovať

Stáže sa môžu uskutočňovať len na oprávnených organizáciách, ktorými sú:

 • vysokoškolské inštitúcie, ktoré sú držiteľkou ECHE
 • akékoľvek verejné alebo súkromné organizácie pôsobiace na trhu práce alebo v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy alebo mládeže. Takýmito organizáciami sú napr.:
  - verejné alebo súkromné malé, stredné či veľké podniky
  - verejné inštitúcie na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni
  - výskumné centrá
  - nadácie
  - školy, inštitúcie, vzdelávacie centrá (na každom stupni štúdia, od predškolského až po stredoškolský stupeň, vrátane odbornej prípravy a vzdelávania dospelých)
  - nezisková organizácia, asociácia, nevládna organizácia
  - veľvyslanectvá

Hostiteľské organizácie, na ktorých študent nemôže stáž absolvovať

Stáže sa nemôžu uskutočňovať na týchto organizáciách:

 • inštitúcie a iné orgány Európskej únie vrátane európskych agentúr (pozri webovú stránku: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm)
 • organizácie, ktoré riadia programy EÚ ako napr. národná agentúra (s cieľom vyhnúť sa možnosti konfliktu záujmov alebo dvojitému financovaniu);

Základné pravidlá

 • študent môže absolvovať stáž už v 1. ročníku bakalárskeho štúdia
 • študent musí byť riadne zapísaný na štúdium na SEVS aj na celé obdobie, v ktorom absolvuje stáž v zahraničí
 • prerušenie štúdia z dôvodu stáže alebo počas stáže nie je možné
 • stáž musí byť súčasťou akreditovaného programu vysielajúcej fakulty
 • obsah a rozsah stáže v zahraničí musí byť dohodnutý ešte pred nástupom študenta na stáž
 • zahraničná stáž je v plnej miere uznaná ako súčasť štúdia študenta na SEVS a je zaznamenaná v Dodatku k Diplomu (Diploma Supplement)