Grant

Finančné pravidlá – pridelenie grantu

Grant je finančným príspevkom k výdavkom spojených s mobilitou v zahraničí. Je určený na pokrytie časti nákladov súvisiacich s pobytom študenta v zahraničí, a preto je nutné, aby študent rátal so svojou finančnou spoluúčasťou.

Grant môže pokrývať náklady na cestu, ubytovanie, stravu, poistenie, jazykovú prípravu apod.

Granty sú dané ako fixné sumy v rámci rozsahu stanoveného v Príručke Erasmus+ schválené Radou pre program Erasmus a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Sumy sú rovnaké pre všetkých študentov podľa cieľových krajín a sú jednotné pre všetky slovenské školy.

Granty pre slovenských študentov v programe Erasmus + platné na AR 2016/2017

Skupina Cieľové krajiny Granty pre slovenských účastníkov (€/mesiac)
Skupina 1
Krajiny programu s vysokými životnými nákladmi
Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo 450
Skupina 2
Krajiny programu so strednými životnými nákladmi
Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Cyprus, Nemecko, Grécko, Island, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko 400
Skupina 3
Krajiny programu s nízkymi životnými nákladmi
Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, FYROM-Macedónsko 350


Študent, ktorý je poberateľom sociálneho štipendia má nárok na ďalší príspevok nad úroveň grantov vo výške 100 Eur na mesiac. Skutočnosť, že je poberateľom sociálneho štipendia, musí zdokladovať kópiou rozhodnutia o priznaní sociálneho štipendia v príslušnom akademickom roku.

Študent so špeciálnymi potrebami (zdravotne ťažko postihnutý), ktorý bol vybraný na študijný pobyt v rámci programu Erasmus+ si môže podať žiadosť o špeciálny grant – grant nad rámec fixných grantov uvedených v tabuľke vyššie.

Žiadosť o špeciálny grant si študent podáva na predpísanom formulári – prihláške pred podpisom Learning Agreement.

Celková výška grantu závisí od cieľovej krajiny a dĺžky pobytu (počtu mesiacov). Pri neúplnom mesiaci sa grant vypočíta podľa zodpovedajúceho počtu dní v mesiaci (1 mesiac = 30 dní).

Študent sa môže zúčastniť študijného pobytu v rámci programu Erasmus + aj s tzv. nulovým grantom. Aj študent s nulovým grantom musí prejsť výberovým konaním a musí splniť všetky povinnosti a kritériá oprávnenosti Erasmus študenta. Všetky pravidlá vzťahujúce sa na Erasmus študenta okrem tých, ktoré sú spojené s udelením grantu, platia aj pre študenta s nulovým grantom. Študent získava status Erasmus študenta a môže využívať všetky jeho výhody okrem pridelenia grantu.

Podmienky vyplatenia grantu študentovi sú uvedené v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, ktorá sa uzatvára medzi SEVS (zastúpenou Erasmus inštitucionálnym koordinátorom) a študentom.