Neakademickí pracovníci

Fellowship J. E. Purkyně pre významných perspektívnych vedeckých pracovníkov

  • Cieľom štipendia je získať pre pracoviská Akadémie vied ČR vynikajúcich tvorivých vedcov zo zahraničia, spravidla do veku 40 rokov. Žiadosť podávajú riaditelia pracovísk Akadémie vied ČR. Žiadosti sa podávajú priebežne, posudzované sú v 1. a 3. štvrťroku kalendárneho roka.
  • Uzávierka: priebežne
  • Bližšie informácie: tu

Odborné exkurzie (7 – 12 dní)

  • Odborné exkurzie sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva vysokoškolský učiteľ tu
  • Uzávierka: 1. november
  • Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de

Grantový program Yggdrasil pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

  • Program je určený doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom všetkých odborov na študijný a výskumný pobyt v Nórsku v trvaní od 3 do 12 mesiacov.
  • Uchádzači o štipendium môžu spolupracovať s univerzitami, múzeami alebo nezávislými vedeckými inštitúciami, od ktorých k termínu uzávierky predložia pozvanie.
  • Bližšie informácie: www.rcn.no/is, www.forskningsradet.no