Akademickí pracovníci

Štipendium na 3-mesačné pobyty hosťujúcich výskumníkov v Brazílii


 • Štipendium je určené pre skúsených výskumníkov, medzinárodne uznávaných vedeckých lídrov, ktorí by viedli spoločné projekty s výskumnými tímami v Brazílii.
 • Táto projektová spolupráca sa odohráva počas 2 až 3 rokov vždy v dĺžke troch mesiacov a je možné v rámci nej podporiť aj mladých doktorandov a postdoktorandov podieľajúcich sa na projekte.
 • Uzávierka: spravidla v októbri (žiadosť podáva hostiteľská inštitúcia)
 • Bližšie informácie nájdete: tu

Odborné exkurzie

 • Odborné exkurzie (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva vysokoškolský učiteľ tu
 • Uzávierka: 1. február, 1. máj, 1. november
 • Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de


Grantový program Yggdrasil pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

 • Program je určený doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom všetkých odborov na študijný a výskumný pobyt v Nórsku v trvaní od 3 do 12 mesiacov.
 • Uchádzači o štipendium môžu spolupracovať s univerzitami, múzeami alebo nezávislými vedeckými inštitúciami, od ktorých k termínu uzávierky predložia pozvanie.
 • Bližšie informácie: www.rcn.no/is, www.forskningsradet.no


Štipendijný program Thesaurus Poloniae

 • Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v rámci štipendijného programu poľského ministerstva kultúry a národného dedičstva Thesaurus Poloniae udeľuje štipendiá na vedecké bádanie v oblasti kultúry, histórie a multikultúrneho dedičstva Poľska a strednej Európy. Štipendiá na 3-mesačné pobyty sa udeľujú v dvoch kategóriách. Program Senior je určený univerzitným profesorom, docentom a odborným asistentom, Program Junior doktorandom a držiteľom titulu PhD.
 • Uzávierka: 15. február a 15. júl (každoročne)
 • Bližšie informácie: tu